Rozwód

Wyjazd za granicę na wakacje z dzieckiem po rozwodzie

W wyroku orzekającym rozwód sąd, co do zasady rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem.

Na zgodny wniosek stron Sąd może powierzyć władze rodzicielska obojgu rodzicom, wówczas, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

Strony mogą również zgodnie wnosić o nieorzekanie o kontaktach wówczas, jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Czy muszę byłego małżonka pytać o zgodę na wyjazd z dzieckiem na wakacje za granicę?

Tak zwana linia orzecznicza w tym zakresie jest jednolita i stanowi, że zgoda na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1971 r., III CZP 69/71).

Potwierdzenie tego stanowiska odnajdziemy w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1985 r. (sygn. akt III CRN 19/85), zgodnie z którym wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego.

W konsekwencji, zgodę na taki wyjazd powinni co do zasady podjąć obydwoje rodzice, chyba że jedno z nich:

  1. nie żyje,
  2. jest pozbawione władzy rodzicielskiej,
  3. ma ograniczoną władzę rodzicielską, a zakres jej wykonywania nie obejmuje podejmowania decyzji w kwestii wyjazdów dziecka za granicę.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę może być oczywiście wyrażona przez rodzica uprawnionego bez prowadzenia sprawy sądowej. Zadbać jednak wówczas należy o to, aby zgoda ta była sformułowana na piśmie tak, aby uniknąć jakichkolwiek niedomówień.

Zgoda na piśmie będzie stanowić dla nas zabezpieczenie na wypadek ewentualnego postępowania o powrót dziecka opartego na Konwencji Haskiej z 1980 r.

Co w sytuacji, kiedy były małżonek nie wyraża zgody na wyjazd dziecka na wakacje za granicę?

W przypadku, gdy rodzice nie potrafią porozumieć się w zakresie zagranicznego wyjazdu dziecka za granice, ojciec/matka, który planuje tego rodzaju wyjazd zmuszony jest złożyć do Sądu Rejonowego wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd dziecka za granice.

Sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy znajdujący się w okręgu, gdzie dziecko zamieszkuje.

Należy również pamiętać, że wniosek podlega opłacie w kwocie 40 zł

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button