Rozwód

Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego i jego skutki

Postępowanie sądowe w Polsce jest dwuinstancyjne w związku z tym uprawomocnienie się wyroku rozwodowego jest uzależnione od tego czy któraś ze stron złożyła apelacje.

Wyrok rozwodowy staje się prawomocny, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia.

Mimo niedopuszczalności odrębnego zaskarżenia nie stają się prawomocne postanowienia podlegające rozpoznaniu przez sąd drugiej instancji, gdy sąd ten rozpoznaje sprawę, w której je wydano.

Jeżeli zaskarżono tylko część wyroku rozwodowego, staje się on prawomocny w części pozostałej z upływem terminu do zaskarżenia, chyba że sąd drugiej instancji może z urzędu rozpoznać sprawę także w tej części.

Prawomocność wyroku rozwodowego stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji – ten sąd.

Prawomocny wyrok rozwodowy wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

Prawomocny wyrok rozwodowy ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami.

Skutki rozwodu

Zawarcie nowego małżeństwa – po orzeczeniu rozwodu można zawrzeć powtórnie związek małżeński.

Możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska – W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Alimenty na dzieci – Sąd orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków ma obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Z reguły na jednego z małżonków nałożony jest obowiązek płacenia alimentów do rąk drugiego małżonka, z którym mieszkają dzieci.

Alimenty pomiędzy małżonkami – po orzeczeniu rozwodu między małżonkami, w okresowych sytuacjach powstaje obowiązek płacenia alimentów.

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania. Może tego żądać tylko, jeśli znajduje się w niedostatku. Małżonek żyjący w biedzie może żądać od drugiego alimentów pod warunkiem, że nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

W sytuacji, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód powoduje pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może orzec, że małżonek wyłącznie winny jest obowiązany do zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego. Dzieje się tak również, jeśli małżonek nie znajduje się w niedostatku.

Władza rodzicielska – Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego. Może także nie ograniczać władzy żadnego z rodziców.

Wspólne mieszkanie małżonków – Sąd w wyroku orzekającym rozwód orzeka także o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, jeśli małżonkowie mieszkają wspólnie.

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków zachowuje się nagannie i powoduje, że wspólne mieszkanie jest nie możliwe, sąd może orzec o eksmisji takiego małżonka.

Na zgodny wniosek małżonków sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków.

Podział majątku – Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego. Sąd dokonuje tego, jeżeli przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Rozdzielność majątkowa – Powstaje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami. Od momentu orzeczenia rozwodu uzyskane przez nich dochody zaliczane są jedynie na majątek osobisty.

Wyłączenie od dziedziczenia – Małżonkowie nie dziedziczą po sobie. Nie dotyczy to dziedziczenia testamentowego. Oznacza to, że nie ma przeszkód, aby byli małżonkowie uczynili zapis w akcie ostatniej woli, na rzecz byłego współmałżonka.

Brak domniemania pochodzenia dziecka – Brak jest prawnego domniemania, że dziecko pochodzi z małżeństwa, jeżeli urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia rozwodu.

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button