Prawo rodzinneRozwód

Umowa o kontakty z dzieckiem – rozwiązania i zalety

Jednym z elementów regulacji kontaktów rodzica z dzieckiem po rozstaniu rodziców jest umowa o kontakty. Jest to narzędzie, które może znacząco ułatwić utrzymanie regularnych i satysfakcjonujących kontaktów między dzieckiem a rodzicem, który nie mieszka z nim na co dzień. Umowa taka może być zawarta w różnych formach, z których każda ma swoje specyficzne zalety i wady.

Formy umowy o kontakty

Umowa o kontakty może zostać zawarta w kilku różnych formach:

 1. W zwykłej formie pisemnej: Jest to najprostsza forma, polegająca na spisaniu ustaleń między rodzicami na papierze. Dokument taki powinien zawierać szczegółowe informacje na temat terminów, miejsc oraz warunków realizacji kontaktów.
 2. W formie ugody przed mediatorem: Mediacja jest coraz częściej wykorzystywaną metodą rozwiązywania sporów rodzinnych. Ugoda osiągnięta przed mediatorem może być bardziej satysfakcjonująca dla obu stron, ponieważ jest wynikiem wspólnych ustaleń i kompromisów.
 3. W formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie: Taka forma umowy daje dodatkowe zabezpieczenie, gdyż podpisy rodziców są poświadczone przez notariusza, co zwiększa wiarygodność dokumentu.
 4. W formie aktu notarialnego: Najbardziej formalna i zabezpieczona forma umowy. Akt notarialny może zawierać dodatkowe postanowienia, takie jak obowiązek zapłaty kary umownej za każdy przypadek braku realizacji umowy. Dodatkowo, możliwe jest zawarcie w nim klauzuli o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego (w trybie art. 777 k.p.c.), co eliminuje konieczność wytyczania sprawy sądowej w przypadku niewykonywania ustaleń.

Zalety zawarcia umowy o kontakty

Umowa o kontakty niesie ze sobą wiele korzyści dla obu stron konfliktu oraz dla samego dziecka:

 • Unikanie konfliktów: Precyzyjne określenie terminów i warunków kontaktów może zapobiec wielu konfliktom między rodzicami. Jasne zasady eliminują nieporozumienia i zapewniają, że każda ze stron zna swoje obowiązki i prawa.
 • Ochrona interesów dziecka: Dziecko ma prawo do regularnych kontaktów z obojgiem rodziców. Umowa zapewnia, że te kontakty będą odbywać się w sposób uporządkowany i przewidywalny, co daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilności.
 • Możliwość sankcji: Wprowadzenie kar umownych za niewykonywanie ustaleń może działać jako skuteczny środek dyscyplinujący. Rodzic, który nie przestrzega umowy, naraża się na konkretne konsekwencje finansowe.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy: Zawarcie umowy o kontakty, zwłaszcza w formie aktu notarialnego, może wyeliminować konieczność wielokrotnych interwencji sądowych, co jest czasochłonne i kosztowne.

Postanowienia w umowie

W umowie o kontakty warto uwzględnić kilka kluczowych postanowień, które mogą zwiększyć jej skuteczność i przejrzystość:

 • Terminy i miejsca spotkań: Dokładne określenie dni, godzin oraz miejsc, gdzie mają odbywać się spotkania, jest podstawą każdej umowy o kontakty. Może to obejmować regularne wizyty weekendowe, wakacje, ferie zimowe oraz specjalne okazje, takie jak urodziny i święta.
 • Warunki specjalne: Jeśli istnieją specyficzne warunki dotyczące kontaktów (np. wymóg obecności opiekuna podczas spotkań), powinny być one jasno określone w umowie.
 • Kary umowne: Wprowadzenie kar umownych za niewykonywanie ustaleń może zapewnić, że obie strony będą przestrzegać umowy. Kary mogą dotyczyć nieprzyprowadzenia dziecka na spotkanie bez uzasadnionej przyczyny lub niepojawienia się na ustalonym spotkaniu.

Koszty i formalności

Choć zawarcie umowy w formie aktu notarialnego wiąże się z dodatkowymi kosztami, zalety takiego rozwiązania mogą przewyższać te wydatki. Notarialna forma umowy daje gwarancję, że dokument będzie prawnie wiążący i łatwiejszy do egzekwowania. Koszty aktu notarialnego są jednorazowe, natomiast korzyści płynące z dobrze sformułowanej i zabezpieczonej umowy mogą przynieść długoterminowe oszczędności poprzez unikanie sporów sądowych.

Umowa o kontakty z dzieckiem jest narzędziem, które może znacząco ułatwić zarządzanie kontaktami po rozstaniu rodziców. Wybór odpowiedniej formy umowy – od zwykłej formy pisemnej po akt notarialny – zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości rodziców. Kluczowe jest, aby umowa była szczegółowa, jasno sformułowana i uwzględniała wszelkie możliwe scenariusze, co zapewni realizację kontaktów zgodnie z ustaleniami i w najlepszym interesie dziecka.

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button