Prawo rodzinne

Porwanie rodzicielskie – odpowiedzialność karna rodzica

Elementarną kwestią, na którą trzeba by wskazać w tej materii, jest odróżnienie kontaktów z dzieckiem od pieczy nad nim.

Zgodnie z dyspozycją art. 113 § 1 KRO niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Tak więc kontakty z dzieckiem nie są elementem wykonywania władzy rodzicielskiej i prawo do nich jest niezależne od jej posiadania.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (art. 113 § 2 KRO).

Jak powszechnie przyjmuje się natomiast w judykaturze i doktrynie prawa cywilnego podstawowymi atrybutami władzy rodzicielskiej są:

  1. Piecza nad dzieckiem.
  2. Zarząd jego majątkiem.
  3. Reprezentacja dziecka (art. 95 § 1 KRO – władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw).

Piecza nad dzieckiem zawiera co najmniej dwa składniki – wychowanie dziecka i kierowanie nim, w nich zaś zawiera się troska o zapewnienie dziecku odpowiednich warunków egzystencji oraz troska o jego bezpieczeństwo.

Z istoty swej zatem, jeżeli piecza nad dzieckiem, a więc ten najważniejszy z atrybutów władzy rodzicielskiej, orzeczeniem sądu zostaje przyznany tylko jednemu z rodziców, to władza drugiego z nich, siłą rzeczy, jest ograniczona.

Odpowiedzialność za zatrzymanie małoletniego ponosi rodzic dziecka, któremu sąd cywilny wprost ograniczył na czas trwania procesu rozwodowego władzę rodzicielską poprzez poddanie jej nadzorowi kuratora sądowego.

Zatrzymanie w rozumieniu przepisu art. 211 KK następuje wówczas, gdy przedsiębrane są działania, skutkiem których osoba będąca przedmiotem przestępstwa nie udaje się do tego miejsca, do którego winna się udać, stosownie do woli tego, który sprawuje nad nią opiekę lub nadzór.

Oczywistym zatem winno być i to, że z takim zatrzymaniem mamy do czynienia również wtedy, gdy małoletni lub osoba bezradna znaleźli się tam początkowo legalnie, a sprawca odmówił ich wydania.

Odpowiedzialność za przestępstwo z art. 211 KK jeden z rodziców dziecka może ponieść tylko wówczas, gdy jego władza rodzicielska została ograniczona lub gdy został jej pozbawiony (…).

W przeciwnym bowiem razie, oboje rodzice są osobami „powołanymi do opieki nad małoletnim poniżej lat 15” w rozumieniu tego przepisu. (…)

Zgodnie z dyspozycją art. 113 § 1 KRO niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Tak więc kontakty z dzieckiem nie są elementem wykonywania władzy rodzicielskiej i prawo do nich jest niezależne od jej posiadania.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (art. 113 § 2 KRO).

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button