Podział majątku

Jedną z pierwszych decyzji, byłych już małżonków, po uzyskaniu wyroku rozwodowego, jest decyzja o dokonaniu podziału wspólnie zgromadzonego majątku.

Podziału majątku wspólnego można dokonać na dwa sposoby – umownie (notarialnie) i sądownie.

Zniesienie współwłasności małżeńskiej przeprowadzone u notariusza może nastąpić jedynie wtedy, gdy pomiędzy stronami nie ma sporu, co za tym idzie, strony w sposób umowny dokonują tego podziału, a sama forma umowy dla zachowania swej ważności winna być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Inaczej ma się sprawa z podziałem majątku przeprowadzanym przed Sądem. Zauważyć trzeba, że dochodzi do niego najczęściej niego w atmosferze silnego sporu panującego pomiędzy stronami. Pamiętać jednak należy, że nie jest to zasadą, sądowy podział na zgodny wniosek stron, jest również dopuszczalny i nierzadko spotykany.

Przepisy zakładają trzy metody dokonania podziału:

  • podział fizyczny rzeczy;
  • przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli – z jednoczesną spłatą na rzecz drugiego;
  • sprzedaż licytacyjna rzeczy.

Regułą jest, że sądowy podział majątku powinien obejmować cały majątek wspólny, chociaż z ważnych powodów można od tego odstąpić. Przykładem takiej sytuacji może być sytuacja, gdy małżonkowie posiadają udział w nieruchomości będącej współwłasnością kilku lub kilkunastu innych osób, a ustalenie wartości tego udziału wiązałoby się z nadmiernymi kosztami. Innym przykładem jest, odstąpienie od podziału wspólnego przedsiębiorstwa, które przynosi małżonkom stały dochód.

Przed przystąpieniem do podziału majątku poprzez zastosowanie którejkolwiek z wcześniej wskazanych metod, Sąd ustala skład oraz wartości majątku wspólnego. Sąd dokonuje tego z urzędu, natomiast w praktyce wygląda to tak, że wzywa strony do wskazania całość majątku oraz jego wartość.

Przeważnie dokonuje się równego podziału majątku, jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziału w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

W ramach postępowania o zniesienie współwłasności małżeńskiej dokonuje się również rozstrzygnięcia w zakresie ewentualnych roszczeń pomiędzy małżonkami powstałych w czasie trwania wspólności.

Wyżej opisane uwagi są tylko ogólnymi zasadami na bazie których prowadzone jest postępowanie o zniesienie współwłasności małżeńskiej.

Podział majątku wspólnego, charakteryzuje się niestety dość wysokim stopniem skomplikowania, dlatego każdy z poszczególnych aspektów, który został tu tylko ogólnie opisany, winien być omówiony bardziej precyzyjnie.

Ponad 10 letnie doświadczenie zdobyte przeze mnie w około 600 sprawach rozwodowych, które były powiązane z późniejszym prowadzeniem spraw o podział majątku wspólnego gwarancją rzetelnego przygotowania strategii procesowej, a także profesjonalnej reprezentacji na sali sądowej.

Wychodzę z założenia, że reprezentowanie strony na rozprawie to nie tylko wystąpienia oratorskie, ale również, albo może raczej przede wszystkim, kontrola właściwego przebiegu procesu, a także fachowość i sprawność w przesłuchiwaniu świadków i stron postępowania.

Zapraszam do kontaktu.

Back to top button