Podział majątku

Podział majątku – jakie dokumenty należy złożyć?

W chwili zakończenia związku małżeńskiego pomiędzy byłymi współmałżonkami ustaje tak zwana wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to, że wszystkie dobra wchodzące do tej pory w skład majątku wspólnego podlegają podziałowi – polubownemu, z udziałem notariusza lub na drodze sądowej.

Podział majątku – na czym polega?

Podział majątku to nic innego jak rozdzielenie dóbr ruchomych oraz praw do nieruchomości pomiędzy byłych współmałżonków. Jeżeli podział dokonywany jest na drodze sądowej, jego szczegóły ustalane są na podstawie wniosków złożonych przez strony, zeznań świadków oraz opinii biegłych sądowych i rzeczoznawców.

Podział majątku może mieć miejsce jeszcze podczas trwania sprawy rozwodowej, jednak wyłącznie wtedy kiedy nie przyczyni się on do nadmiernego wydłużenia się pierwotnego postępowania. Rozdziału majątku można także dokonać na drodze osobnego postępowania sądowego.

Sąd, posiłkując się posiadanymi dowodami i opiniami, przyznaje części składowe majątku poszczególnym stronom postępowania. Może on zasądzić równy podział majątku bez spłaty drugiej ze stron lub zobowiązać jednego z małżonków na przykład do zadośćuczynienia finansowego za przyznany mu na drodze sądowej dom.

Wniosek o podział majątku

Aby rozpocząć drogę do sądowego podziału majątku po rozwodzie, konieczne jest złożenie wniosku. Dokument ten należy złożyć w najbliższym sądzie rejonowym. Wniosek można wysłać drogą pocztową lub zanieść osobiście, pozostawiając go w sądowym biurze podawczym.

Wniosek o podział majątku powinien zawierać podstawowe informacje dotyczące obu stron postępowania:

  • imiona i nazwiska,
  • numery PESEL,
  • adresy.

W dokumencie muszą także znaleźć się uzasadnienie złożenia wniosku oraz informacje na temat zamieszczanych załączników. Do dokładnego ustalenia wartości majątku wspólnego niezbędne jest także zamieszczenie informacji na temat przybliżonej wartości całkowitej wspólnie posiadanych dóbr. We wniosku należy wymienić wszystkie składniki wspólnego majątku oraz podać ich orientacyjną wartość.

Kiedy nierówny podział majątku wspólnego?

Najważniejszym dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia sprawy o podział majątku jest odpowiednio wypełniony wniosek. Równie istotne są jednak także wszelkie dowody, które mogłyby udowodnić żądania strony składającej dokumenty. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza wtedy, kiedy chcesz postarać się o podział majątku w proporcjach innych niż pół na pół.

Jeżeli jedna ze stron postępowania dopuściła się świadomych, rażących zaniedbań, powodując pogorszenie się stanu majątkowego małżeństwa, drugi współmałżonek może wystąpić o przyznanie mu większej części majątku podczas sprawy o jego podział. Tego typu nierówny podział należy jednak udowodnić i udokumentować.

Niezbędne będą więc:

  • zeznania wiarygodnych świadków,
  • rachunki,
  • wyciągi z kont bankowych,
  • dowody zakupu.

Koszty sprawy o podział majątku

Kto zapłaci za podział majątku? Obie strony powinny przygotować się na poniesienie kosztów związanych ze sprawą. Przede wszystkim są to opłaty sądowe, na przykład za złożenie wniosku. Jeżeli zawiera on zgodne orzeczenie małżonków i wspólny plan na podział majątku, koszt jego złożenia wynosi 300 złotych, natomiast jeśli obie strony nie są w stanie dojść w tej sprawie do porozumienia, muszą liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 1000 złotych.

Do tego doliczyć należy ewentualne wynagrodzenie biegłych sądowych, o ile ich powołanie będzie niezbędne dla zakończenia sprawy. Do całkowitej sumy trzeba także dodać wynagrodzenie wynajętego prawnika. Profesjonalna pomoc podnosi koszty związane ze sprawą, jednakże są to zdecydowanie koszty warte poniesienia. Doświadczony prawnik będzie nieocenioną pomocą podczas stresującej sprawy o podział majątku.

Profesjonalna pomoc prawnika przydatna jest zwłaszcza w takich sprawach jak rozwód, podział majątku i separacja. Są to sprawy trudne i wywołujące duże emocje, dlatego dobrze jest móc oprzeć się na wiedzy i doświadczeniu osoby na co dzień mającej do czynienia z tego typu problemami.

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button