Kontakty z dzieckiem

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem, tj.:

  • odwiedziny, spotkania,
  • zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu.

Kontakty z dzieckiem obejmują również bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

Sąd opiekuńczy może w szczególności:

  • zakazać spotykania się z dzieckiem;
  • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
  • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
  • ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
  • zakazać porozumiewania się na odległość.

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Wyżej opisane uwagi są, tylko ogólnymi zasadami na bazie których prowadzone jest postępowanie o ustalenie kontaktów.

Bez wątpienia, w sprawach rozwodowych ustalenie alimentów jest sprawą trudną i skomplikowaną, dlatego taką sprawę powierzyć należy tylko doświadczonemu prawnikowi.

Ponad 10 letnie doświadczenie zdobyte przeze mnie w około 600 sprawach rozwodowych, które były powiązane z rozstrzygnięciami dotyczącymi: alimentów, kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, etc., jest gwarancją rzetelnego przygotowania strategii procesowej, a także profesjonalnej reprezentacji na sali sądowej.

Wychodzę z założenia, że reprezentowanie strony na rozprawie to nie tylko wystąpienia oratorskie, ale również, albo może raczej przede wszystkim, kontrola właściwego przebiegu procesu, a także fachowość i sprawność w przesłuchiwaniu świadków i stron postępowania.

Zapraszam do kontaktu.

Back to top button