Rozwód

Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód jest pismem procesowym inicjującym postępowanie sądowe.

Dla tego rodzaju pism kodeks postępowania cywilnego przewidział pewne wymogi formalne, których spełnienie jest warunkiem przyjęcia sprawy do rozpoznania.

Pozew o rozwód winien zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane

W sprawach o rozwód jest nim Sąd Okręgowy według ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków;

 • imiona i nazwiska stron,

w przypadku powoda dodatkowo należy podać jego PESEL;

 • oznaczenie rodzaju pisma,

w sprawie o rozwiązanie małżeństwa należy użyć określenia „Pozew o rozwód”;

 • dokładnie określone żądanie,

należy wskazać, czy rozwód ma być bez orzekania o winie, czy też ze wskazaniem wyłącznej winy jednego z małżonków, w przypadku, kiedy małżonkowie posiadać będą małoletnie dzieci, określić należy żądania co do władzy rodzicielskiej, wysokości alimentacji, a także modelu kontaktów rodzica z dziećmi. Dodatkowo należy zająć stanowisko co do sposobu korzystania ze wspólnego zamieszkania stron, o ile małżonkowie takie posiadają. W tym miejscu można również żądać eksmisji małżonka, jeżeli jego zachowanie wypełnia przesłanki opisane w ustawie;

 • wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
 • informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia;
 • pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:
 • wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
 • dokonanie oględzin;
 • polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu lub przedmiotu oględzin;
 • zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać.
 • podpis strony lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button