Prawo rodzinne

Czynności prawne wymagające zgody drugiego małżonka

Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

  • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
  • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;
  • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;
  • darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

Udzielenie zgody przez małżonka na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu ich majątkiem wspólnym na podstawie art. 37 KRO odnosi się do szczególnej wspólności, która ma charakter łączny (bezudziałowy).

Po ustaniu małżeństwa, a w czasie trwania małżeństwa, po wprowadzeniu ustroju rozdzielności, następuje przekształcenie wspólności łącznej we współwłasność w częściach ułamkowych, do której mają, na zasadzie podwójnego odesłania (art. 46 KRO w zw. z art. 1035 KC), zastosowanie przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, w tym dotyczące zarządu (art. 199 i n. KC).

Z uwagi na zasadnicze różnice pomiędzy oboma rodzajami wspólności i w konsekwencji odnoszące się również do zagadnień zarządu tym majątkiem w obu reżimach wspólności, zgoda udzielona na podstawie art. 37 KRO jest skuteczna w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Nie powinno znajdować społecznej aprobaty takie zachowanie podmiotu obrotu gospodarczego, który na skutek własnych, świadomych działań składa kontrahentowi niezgodne z prawdą oświadczenia o swoim stanie cywilnym, utrzymuje pozwanego przez długi czas realizacji umowy w przeświadczeniu, że nie pozostaje w związku małżeńskim, a następnie chcąc odzyskać pieniądze wpłacone tytułem ceny dochodzi ich zwrotu jako świadczeń nienależnych z uwagi na nieważność umów, spowodowaną brakiem zgody małżonki na ich zawarcie.

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button