Prawo rodzinneRozwód

Czy mam obowiązek opieki nad dziećmi małżonka pochodzącymi z poprzedniego związku?

Nowe małżeństwo a dzieci z poprzedniego związku

Obowiązek opieki nad dziećmi małżonka pochodzącymi z poprzedniego związku wynika nie tylko z interpretacji przepisów prawa rodzinnego, ale także z uwagi na zasady współżycia społecznego.

Ważniejsza wydaje się być kwestia, jakie skutki prawne spowodować może brak wykonywania opieki.

Na pewno może stanowić podstawę rozwodu.

Ale czy z orzekaniem o winie?

Wszystko zależy od okoliczności.

Poniżej przedstawiam Wam dwa przykładowe kazusy spraw, na podstawie których orzekały sądy.

Pierwszy, w którym brak opieki stał się uzasadnionym zarzutem orzekania o winie w rozwodzie, i drugi, gdzie brak opieki nad dziećmi małżonka z poprzedniego związku nie stanowił podstawy do orzekania o winie.

Dziecko żony z poprzedniego małżeństwa

Brak opieki nad dziećmi małżonka przyczyną orzekania o winie w rozwodzie

Małżonek, który zawiera związek małżeński z osobą posiadającą nieletnie dzieci z poprzedniego małżeństwa, jakkolwiek nie sprawuje pieczy prawnej nad nimi, powinien wspólnie ze współmałżonkiem starać się o ich utrzymanie i wychowanie.

Uchybia tym obowiązkom małżonek, który zachowaniem swoim stwarza warunki utrudniające drugiemu małżonkowi wypełnianie obowiązku troski o fizyczny i duchowy rozwój dzieci tego małżonka z poprzedniego małżeństwa, w szczególności, gdy bez uzasadnionych powodów nie zgadza się na pobyt dzieci we wspólnym domu lub doprowadza drugiego małżonka do oddania dzieci na wychowanie poza wspólnotą rodzinną.

Złe obchodzenie się przez współmałżonka z dziećmi drugiego małżonka z poprzedniego małżeństwa może stanowić ważną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego, godzi bowiem w uczucia rodzicielskie tego małżonka i może utrudnić mu wykonywanie obowiązków troski o utrzymanie i wychowanie dzieci.

Zarzut złego stosunku pozwanej do dzieci powoda i uchylenie się przez nią od opiekowania się nimi (w potocznym tego słowa znaczeniu), stanowi więc istotną okoliczność w sprawie i wymaga skrupulatnego sprawdzenia.

(Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1953 r. C 2031/52)

Wspólne dziecko a dziecko z poprzedniego związku

Usprawiedliwiony brak opieki nad dziećmi małżonka z poprzedniego związku

Dzieci jednej z osób, które wstąpiły w związek małżeński, pochodzące z jej poprzedniego związku i przebywające razem z nią, wchodzą do wspólnoty rodzinnej powstałej wskutek zawarcia przez tę osobę małżeństwa.

Nakłada to na małżonka, który nie jest rodzicem tych dzieci szereg obowiązków moralnych wobec nich.

Nie byłoby jednak zgodne z zasadami współżycia społecznego nałożenie na tego małżonka obowiązku pozostawania we wspólnocie rodzinnej z dziećmi współmałżonka, jeśli postępowaniem swoim naruszają one w sposób rażący reguły tego współżycia.

W takim przypadku usprawiedliwione może być opuszczenie rodziny przez małżonka, który nie jest rodzicem dzieci, jeśli jego starania o właściwe, zgodne z zasadami współżycia, postępowanie tych dzieci nie zostały uwieńczone pomyślnym rezultatem.

Powstały w tych warunkach rozkład pożycia małżonków (a więc jeśli istnieje związek przyczynowy między zachowaniem się dzieci, a rozkładem) może być zawiniony lub nie zawiniony przez współmałżonka – rodzica.

Za zawiniony uznać go można tylko wtedy, gdy małżonek – rodzic postępowaniem swoim lub niewykonywaniem swoich obowiązków – w czasie trwania małżeństwa stron – w zakresie wychowywania swych dzieci, przyczynia się do ich moralnego zaniedbania.

(Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 3 maja 1955 r. II CR 1221/54)

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Jeden komentarz

  1. Nowe małżeństwo a dzieci z poprzedniego związku? Problem tu już chyba leży w podejściu i kulturze ludzi, albo bierzesz dziecko żony z poprzedniego związku w pakiecie albo się nawet nie pchaj…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button