Alimenty

Jeżeli rozwodzący się małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, wówczas Sąd obligatoryjnie orzeka, w jakiej wysokości każdy z nich jest obowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci – czyli o tzw. alimentach.

Sąd może pominąć kwestie orzekania o alimentach na małoletnie dzieci tylko wtedy, gdy małżonkowie nie będą w sporze co do sposobu ponoszenia kosztów utrzymania małoletniego, a także co do wysokości ewentualnych alimentów świadczonych na rzecz małoletnich dzieci.

Pamiętać jednak należy, że Sąd zaniecha orzekania o alimentach tylko wtenczas, gdy strony złożą zgodny wniosek w tym zakresie.

Wysokość zasądzonych alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości rozwodzącego się małżonka nie sprawującego stałej pieczy nad dzieckiem.

Małżonek sprawujący opiekę nad dzieckiem, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może być, bądź zwolniony wobec swojego dziecka z obowiązku świadczeń alimentacyjnych, bądź zobowiązany do ponoszenia takich kosztów jedynie w części.

Dlaczego?

Ponieważ, wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie dziecka.

Oznacza to, że świadczeniem alimentacyjnym w pozostałym zakresie obciążony zostanie małżonek, który stałej opieki nad dzieckiem sprawował nie będzie.

W sprawach rozwodowych alimenty mogą być orzeczone nie tylko na dzieci, ale też na małżonka.

Może to nastąpić w dwóch przypadkach.

Pierwszy występuje wtedy, gdy małżonek rozwiedziony popada w niedostatek, wówczas może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Obowiązek alimentacyjny w tym przypadku powstaje bez względu na ewentualne orzeczenie winy drugiego małżonka.

Back to top button